Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

Administracja Szpitala Uniwersyteckiego
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 3/5

Uwaga! Przy połączeniach z miasta przed czterocyfrowymi numerami wewnętrznymi prosimy wykręcić początek 424.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego
ul. Kopernika 36 i ul. Strzelecka 3/5
 
Nazwa abonenta

Nr wewn.

Dyrektor Naczelny

70-01, 74-71,
fax 74-73

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

70-02, 74-74, 74-76

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

70-03, 74-75, 70-70

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

70-04, 74-72

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

70-05, 71-05

Naczelna Pielęgniarka

70-10, 74-90

 
Biuro Dyrekcji, ul. Kopernika 36
74-79
Kierownik Biura Dyrekcji

70-07

Biuro Dyrekcji - Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami 

70-07

Rzecznik Praw Pacjentów 70-17

Sekcja Kancelaryjna - Kierownik Sekcji

70-08, 74-80

Sekcja Kancelaryjna

70-09, 74-87

Archiwum Zakładowe

70-09

Biblioteka

70-11

 
Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 
ul. Kopernika 19

 

Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Kierownik Pionu

70-06

Dział Spraw Pracowniczych - Kierownik Działu pok. 3

71-12

Dział Spraw Pracowniczych pok. 4

70-90

Dział Spraw Pracowniczych pok. 2

70-87

Dział Spraw Pracowniczych pok. 6

70-88

Dział Spraw Pracowniczych pok. 1

70-89

Referat Socjalny i Dziennik Podawczy, pok. 7

70-92

Referat ds. Emerytur i Rent pok. 7

70-92

Dział Rachuby Płac - Kierownik Działu, pok. 16

70-91, 70-97

Dział Rachuby Płac pok. 15

70-93

Dział Rachuby Płac pok. 17

70-94

Dział Rachuby Płac pok. 14

70-95

 
Zespół Radców
Prawnych, ul. Strzelecka 3/5

 

Zespół Radców Prawnych

70-17

 
Dział Kontroli Wewnętrznej, ul. Kopernika 36

 

Dział Kontroli Wewnętrznej

70-13, 74-78, 74-82

 
Dział Organizacyjno-Prawny, ul. Kopernika 36, ul. Strzelecka 3/5
 
Dział Organizacyjno-Prawny, ul. Strzelecka 3/5 70-12, 74-88
Dział Organizacyjno-Prawny, ul. Kopernika 36 70-77, 74-77

 
Dział BHP i P. Poż., ul Kopernika 19

 

Dział BHP i P. Poż.

70-14

Stanowisko Pracy d/s Ochrony P.poż. i Szkoleń

70-15

 
Sekcja ds. Obrony Cywilnej, ul. Kopernika 19

 

Sekcja ds. Obrony Cywilnej

70-16

 
Kancelaria Tajna, ul. Kopernika 19
 
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych 70-16

 
Dział Koordynatorów Grup Klinik, ul. Strzelecka 3/5

 

Dział Koordynatorów Grup Klinik

70-72

Pion Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Informatyzacji, ul.Strzelecka 3/5

70-73

 
Zespół ds. Jakości Świadczeń Medycznych, 
ul. Śniadeckich 9

 
Kierownik Zespołu

70-74

Zespół ds. Jakości Świadczeń Medycznych

70-74, 70-75

 
Dział Kontroli i Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym,
ul. Śniadeckich 9

 

Dział Kontroli i Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym

70-76

 
Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej 
ul. Kopernika 19 d

 

Kierownik Działu

70-80, 
fax 70-79

Zastępca Kierownika Działu

70-84

Sekcja Ewidencji Ruchu Chorych

70-81, 70-82

Sekcja Ewidencji Ruchu Chorych

70-82

Sekcja ds. Rozliczeń z Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Kasą Chorych

70-86

Sekcja ds. Rozliczeń z Pozostałymi Kasami 

70-85

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej 71-14

 
Dział Naczelnej Pielęgniarki, ul. Kopernika 36

70-18

Dział Naczelnej Pielęgniarki

70-18

Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki

70-18, 74-81

Pielęgniarka Społeczna

70-19

Koordynator ds. Utrzymania Czystości w Budynkach Szpitala

70-19

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Kopernika 19

 

Kierownik Działu

70-20

Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel./fax 70-24

Administrator Budynków Kopernika 36, Strzelecka 3/5

70-23

Sekcja Zaplecza Gospodarczego

tel./fax 70-24

Zaplecze Gospodarcze

70-26

Koordynator Transportu

70-28

Dyspozytor Karetek

70-29, 70-32

Transport Ciężarowy

70-31

 
Dział Inwentaryzacji, ul. Śniadeckich 9

 
Kierownik Działu

70-40

Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji - Z-ca Kierownika

70-33

Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji - Inspektorzy

70-34, 70-35, 70-36

Dział Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych, 
ul. Strzelecka 3/5

 

Kierownik Działu

71-35

Dział Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych

71-36, 71-34,
70-39, 70-56

Dział Realizacji Zamówień, ul. Kopernika 36

 

Kierownik Działu

70-40

Dział Realizacji Zamówień

70-42

Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19

 

Dział Zamówień Publicznych

70-41

Dział Zamówień Publicznych

70-40

Dział Zamówień Publicznych

70-42

Dział Zamówień Publicznych

70-43

Dział Zamówień Publicznych

70-44

Sekcja Odczynników 

70-45, 70-55

Magazyn Gospodarczy

70-47

Magazyn Administracyjno - Techniczny

70-48, 70-49

Magazyn Medyczny

70-51

Dział Nieruchomości i Ubezpieczeń, ul. Kopernika 19

 
Kierownik Działu

70-25

Dział Nieruchomości i Ubezpieczeń

70-50, 70-57

Dział Modernizacji i Rozwoju, ul. Strzelecka 3/5

 
Dział Modernizacji i Rozwoju

70-73

Dział TeleiInformatyki, ul. Kopernika 19, ul. Strzelecka 3/5

 
Kierownik Działu

71-01

Dział Teleinformatyki, ul. Strzelecka 3/5

70-52, 70-53

 
Dział Teleinformatyki, ul. Kopernika 19

  71-03
fax 71-02
Warsztat Teletechniczny

71-04, 71-05

Dział Finansowy, ul. Kopernika 36

 

Kierownik Działu

70-61, 70-59

Dział Finansowy

70-62, 70-63, 74-92

Dział Księgowości Ogólnej, ul. Kopernika 36

 

Zastępca Głównego Księgowego

70-60, 74-84

Sekcja Księgowości Ogólnej

70-64, 74-85

Sekcja Księgowości Materiałowej

70-65, 70-66

Sekcja Księgowości Inwentarzowej

70-67, 74-89

 
Pion Ekonomiczny, ul. Kopernika 36 (DEA)

 

Dział Ewidencji i Rozliczeń Kosztów (DEK)

70-69, 74-86
Kierownik Pionu Ekonomicznego (DEA)
70-70
Dział Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych
70-68
Dział Analiz Ekonomicznych (DEE)

70-68

Dział Analiz Finansowych
74-83

 
Kasy, ul. Kopernika 36

 

Kasy

70-71

   
 
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
 
Zarząd, ul. Kopernika 19  
Komisja Rewizyjna, ul. Strzelecka 3/5 pok. 19
71-28

Dział Elektryczny, ul. Śniadeckich 9
 

Kierownik Działu

77-00

Kierownik Warsztatu Elektrycznego

77-01

Warsztat Elektryczny

77-02

Warsztat Elektryczny i Dyżurny Elektryk

77-03

Grupa Pomiarowa Działu Elektrycznego

77-06

 
Dział Mechaniczny, ul. Śniadeckich 9
 

Kierownik Działu

77-10

Dział Mechaniczny Kierownik Konserwatorów

77-11

Referat d/s Inwentarza

77-09

Warsztat Mechaniczny

77-12

Warsztat Wentylacji i Klimatyzacji

77-13

Warsztat Konserwatorów Urządzeń Chłodniczych

77-14

Warsztat Szklarski

77-15

Warsztat Konserwatorów Dźwigów

77-16

Dyżurny Tlenowy

77-17

Magazyn Tlenu

77-18

 
Dział Instalacyjny, ul. Śniadeckich 9
 

Kierownik Działu

77-20

Kotłownia Gazowa "Dalkia-Ternika"

77-21

Warsztat Ślusarski, C.O. i Stolarnia

77-22

Brygada Awaryjna Instalacji C.O. i wod-kan.

77-23

 
Dział Inwestycji i Remontów, ul. Śniadeckich 9
 

Kierownik Działu

77-24

Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

77-18

Inspektor Nadzoru

77-25, 77-26

Referat Dokumentacji Technicznej

77-27

Referat Umów

77-28

 
Dział Aparatury, ul. Kopernika 19a

Kierownik Działu

71-60

Stanowisko ds. Zleceń Serwisowych

71-61

Stanowisko ds. Administracyjno-Ekonomicznych

71-62

Pracownia Elektroniczna I

71-63

Pracownia Aparatury Anestezjologicznej i Respiratorów

71-64

Szlifiernia

71-65

Pracownia Elektromechaniki Medycznej

71-66

  
Hotele Pracownicze

Kierownik Hotel (Pl. Sikorskiego 1)

 
Hotel Pielęgniarek I (ul. Śniadeckich 13)

70-37

Hotel Pielęgniarek II (ul. Śniadeckich 8) 70-38
Hotel Pielęgniarek III (Pl. Sikorskiego 1)  
 
Przychodnia Przyzakładowa,  ul. Śniadeckich 16
 
Przychodnia POZ 2 - Rejestracja 77-32
 
Różne
 
Portiernia, ul. Kopernika 36 70-99
Portiernia, ul. Strzelecka 3/5 78-81
Brama nr 1, ul. Kopernika 23 78-83
Brama nr 2, ul. Śniadeckich 78-84
Kapelania, ul. Kopernika 19 70-99

 


 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||