Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

  Zakład Radiologii

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Tel.: (012)  424-77-65, 424-77-66, fax: (012) 411-04-46
e-mail: aurbanik@mp.pl 
 
 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Katedra Radiologii

Jagiellonian University – Collegium Medicum
Department of Radiology

Schorzenia dróg żołciowych w obrazach cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego

Magnetic Resonance Cholangiopancreatography images of the bile ducts diseases

Izabela Herman-Sucharska, Andrzej Urbanik, Józef Kuśmiderski

 
SPIS TREŚCI

RYCINA 1-6: porównanie różnych technik badawczych MRCP
RYCINA 7-20: anomalie i warianty rozwojowe dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego
RYCINA 21-27: zmiany zapalne dróg żółciowych
RYCINA 28-31: zmiany zapalne pęcherzyka żółciowego
RYCINA 32-33: adenomiomatoza pęcherzyka żółciowego
RYCINA 34-36: kamica żółciowa przewodowa
RYCINA 37-38: kamica żółciowa pęcherzykowa
RYCINA 39-44: szkoda jatrogenna dróg żółciowych
RYCINA 45: marskość wątroby
RYCINA 46: trzustka podzielona
RYCINA 47-48: torbiel głowy trzustki
RYCINA 49: zespół Mirriziego
RYCINA 50-51: zmiany kształtu dróg żółciowych w przewlekłym zapaleniu trzustki
RYCINA 52-56: rak dróg żółciowych
RYCINA 57-59: rak pęcherzyka żółciowego
RYCINA 60-63: rak głowy trzustki
RYCINA 64: zmiany przerzutowe w wątrobie
RYCINA 65-68: zmiany w zespoleniu żółciowo-jelitowym

 
TABLE OF CONTENTS

 
FIGURE 1-6: different techniques of MRCP
FIGURE 7-20: development anomalies and variants of the bile system
FIGURE 21-27: inflammatory changes of the bile ducts
FIGURE 28-31: inflammatory changes of the gallbladder
FIGURE 32-33: adenomiomatosis of the gallbladder
FIGURE 34-36: choledocholithiasis
FIGURE 37-38: cholelithiasis
FIGURE 39-44: iatrogenic damages of the bile ducts
FIGURE 45: liver cirrhosis
FIGURE 46: pancreas divisum
FIGURE 47-48: pancreatic cyst
FIGURE 49: Mirrizi syndrom
FIGURE 50-51: biliary ducts changes in chronic pancreatitis
FIGURE 52-56: biliary duct carcinoma
FIGURE 57-59: gallbladder carcinoma
FIGURE 60-63: pancreatic head carcinoma
FIGURE 64: liver metastatic leasiones
FIGURE 65-68: biliary-duodenal anastomoses

RYCINA 1

FSE T2 bez FAT SAT (bez tłumienia sygnału tkanki tłuszczowej), płaszczyzna czołowa
Ujście przewodu żółciowego wspólnego do uchyłka dwunastnicy (strzałka).
Sygnał żółci i tkanki tłuszczowej zaotrzewnowej podobny (głowy strzałki).

FIGURE 1

FSE T2 without FAT SAT (without dullness of adipose tissue signal), frontal plane
Opening of the common bile duct to the diverticulum duodeni (arrow).
Bile signal and retroperitoneal adipose tissue signal similar (arrow head).

 
 
RYCINA 2

FSE T2 z zastosowaniem FAT SAT, płaszczyzna czołowa, ten sam przypadek, co na RYCINIE 1
Ujście przewodu żółciowego wspólnego do uchyłka dwunastnicy.
Wysoki sygnał żółci w przewodzie żółciowym wspólnym (strzałka).
Niższy sygnał tkanki tłuszczowej (głowa strzałki).

FIGURE 2

FSE T2 with the use of FAT SAT, frontal plane, case from the FIGURE 1
Opening of the common bile duct to diverticulum duodeni.
High signal of bile in the common bile duct (arrow).
Lower signal of the adipose tissue (arrow head).

 

RYCINA 3

FSE T2 z FAT SAT, płaszczyzna czołowa
Kamica przewodowa- dwa ubytki sygnału w świetle przewodu żółciowego wspólnego (strzałka).
Kamica pęcherzykowa – ubytek sygnału w szczątkowym pęcherzyku żółciowym (głowa strzałki).

FIGURE 3

FSE T2 from FAT SAT, frontal plane
Choledocholithiasis - two decreases of signal in the lumen of the common bile duct (arrow).
Cholecystolithiasis – decrease of signal in rudimentary gall bladder (arrow head).


 
RYCINA 4

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa (technika projekcyjna), ten sam przypadek, co na RYCINIE 3
Kamica przewodowa – dwa ubytki sygnału w świetle przewodu żółciowego wspólnego(strzałka).
Kamica pęcherzykowa – ubytek sygnału w szczątkowym pęcherzyku żółciowym.
Ujście PTPW do LPW – wariant rozwojowy (głowa strzałki) uwidoczniony dzięki technice projekcyjnej.

FIGURE 4

SSFSE T2, frontal plane (projection technique), case from the FIGURE 3
Choledocholithiasis – two decreases of signal in the lumen of common bile duct (arrow).
Cholecystolithiasis – decrease of signal in rudimentary gall bladder.
Opening of right dorsal hepatic duct to left hepatic duct – a development variant (arrow head) shown thanks to the projection technique.

       

RYCINA 5

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Konkrementy w pęcherzyku żółciowym (głowa strzałki).
Dyskretny ubytek sygnału w przewodzie żółciowym wspólnym – zaburzenie sygnału spowodowane przepływem – artefakt przepływowy (strzałka).

FIGURE 5

SSFSE T2, axial plane
Stones in gall bladder (arrow head).
Discreet decrease of signal in the common bile duct – distortion of the signal caused by the flow artefact (arrow).

 

RYCINA 6

FSE T2 z FAT SAT, płaszczyzna skośna
Konkrement - duży ubytek sygnału światła - w dolnej części przewodu żółciowego wspólnego (głowa strzałki).
Pęcherzyki powietrza w przewodzie wątrobowym wspólnym -drobne ubytki sygnału światła (strzałka).

FIGURE 6

FSE T2 with FAT SAT, oblique plane
Stone - large decrease of the lumen signal - in the lower part of the common bile duct (arrow head).
Bubbles of air in the common hepatic duct - small decreases of lumen signal (arrow).
 
 

RYCINA 7

FSE T2, płaszczyzna poprzeczna, ten sam przypadek, co na RYCINIE 6
Poziom powietrze (czarne) / żółć (jasna) w przewodzie wątrobowym wspólnym (strzałka).

FIGURE 7

FSE T2, axial plane, the same case as in the FIGURE 6
The level air (black) / bile (light) in the common hepatic duct.
 

RYCINA 8

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Zwężenie przewodu żółciowego wspólnego – szkoda jatrogenna po cholecystektomii (głowa strzałki).
Brak sygnału ze światła dwunastnicy (strzałka).
 

FIGURE 8

SSFSE T2, frontal plane
Narrowing of the common bile duct – iatrogenic damage after cholecystectomy (arrow head).
Lack of signal from lumen of the duodenum (arrow).
 

RYCINA 9

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa, po doustnym podaniu soku z czarnej porzeczki, ten sam przypadek, co na RYCINIE 8
Zwężenie przewodu żółciowego wspólnego – szkoda jatrogenna po cholecystektomii (głowa strzałki).
Wysoki sygnał światła dwunastnicy (strzałka).

FIGURE 9

SSFSE T2, frontal plane, after oral administration of blackcurrant juice, the same case as in the FIGURE 8
Narrowing of the common bile duct – iatrogenic damage after cholecystectomy (arrow head).
High signal of lumen of the duodenum (arrow).
 

RYCINA 10

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Stan po cholecystektomii – długi kikut przewodu pęcherzykowego.
Konkrement zaklinowany w dolnej części przewodu żółciowego wspólnego (strzałka).
Niskie spiralne ujście przewodu pęcherzykowego – anomalia rozwojowa dróg żółciowych (głowa strzałki).

FIGURE 10

SSFSE T2, frontal plane
State after cholecystectomy – long stump of cystic gall duct.
Stone wedged up in the lower part of the common bile duct (arrow).
Low spiral-shaped opening of the cystic gall duct – development anomaly of the biliary ducts (arrow head).
 

RYCINA 11

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Stan po cholecystektomii.
Pierwotne zwłókniające zapalenie dróg żółciowych: zwężenie przewodu wątrobowego wspólnego (strzałka), odcinkowe poszerzenia i zwężenia przewodów wątrobowych (głowa strzałki). Marskość żółciowa wątroby – pod torebką niewielka ilość płynu.
Niskie ujście przewodu pęcherzykowego - wariant (długa strzałka).

FIGURE 11

SSFSE T2, frontal plane
State after cholecystectomy.
Primary fibroid inflammation of biliary ducts: narrowing of the common hepatic duct (arrow), segmental extensions and narrowings of hepatic ducts (arrow head). Biliary cirrhosis – under the capsule a minute quantity of liquid.
Low opening of cystic gall duct - variant (long arrow).
 

RYCINA 12

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Ujście prawego tylnego przewodu wątrobowego do lewego głównego przewodu wątrobowego – wariant (krótka strzałka).
Kątowe zagięcie przewodu żółciowego wspólnego (głowa strzałki).
Wznowa raka żołądka modelująca i zwężająca przewód żółciowy wspólny – okrągła strefa o miernie podwyższonym sygnale (długa strzałka).

FIGURE 12

SSFSE T2, frontal plane
Opening of the right dorsal hepatic duct into the left main hepatic duct – variant (short arrow).
Angular curvature of the common bile duct (arrow head).
Recurrence of stomach cancer, modelling and narrowing the common bile duct – a round zone with moderately increased signal (long arrow).
 

RYCINA 13

FSE T2, płaszczyzna czołowa
Anomalia rozwojowa – torbiel przewodu żółciowego wspólnego (strzałka).

FIGURE 13

FSE T2, frontal plane
Development anomaly – a cyst of the common bile duct (arrow).
 

RYCINA 14

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Stan po cholecystektomii.
Ubytek sygnału w świetle przewodu pęcherzykowego – kamica resztkowa.
Długi równoległy przebieg przewodu pęcherzykowego i przewodu wątrobowego wspólnego – wariant (strzałka).

FIGURE 14

SSFSE T2, axial plane
State after cholecystectomy.
Decrease of signal in lumen of the cystic gall duct – residual calculosis.
Long parallel course of the cystic gall duct and the common hepatic duct – variant (arrow).
 

RYCINA 15

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Ujście prawego tylnego przewodu wątrobowego do przewodu wątrobowego wspólnego – tzw. “błądzący” przewód wątrobowy prawy - anomalia (strzałka).
Przewód żółciowy wspólny poszerzony w przebiegu zmian włóknistych brodawki Vatera.

FIGURE 15

SSFSE T2, oblique plane
Opening of the right dorsal hepatic duct to the common hepatic duct – so-called: "erratic" right hepatic duct - anomaly (arrow).
The common bile duct extended in the course of fibroid changes in Vater's papilla.
   

RYCINA 16

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Ujście przewodu żółciowego wspólnego i przewodu Wirsunga do uchyłka dwunastnicy – anomalia rozwojowa (strzałka).

FIGURE 16

SSFSE T2, frontal plane
Opening of the common bile duct and Wirsung's duct into the diverticulum duodeni – development anomaly (arrow).
 

RYCINA 17

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Długi wspólny kanał żółciowo-trzustkowy – wariant kompleksu Vatera (strzałka).

FIGURE 17

SSFSE T2, frontal plane
Long common biliary-pancreatic duct – a variant of Vater's complex (arrow).
 

RYCINA 18

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Liczne zwężenia i poszerzenia światła przewodów wątrobowych głównych, przewodu wątrobowego wspólnego – pierwotne zwłókniające zapalenie dróg żółciowych - II stopień zaawansowania (długa strzałka).
Rąbek wysokiego sygnału – płyn wokół pęcherzyka żółciowego (krótka strzałka).
Przegroda częściowa w pęcherzyku żółciowym – wariant (głowa strzałki).

FIGURE 18

SSFSE T2, frontal plane
Numerous narrowings and extensions in the lumen of main hepatic ducts, the common hepatic duct – primary fibroid inflammation of biliary ducts - 2nd development stage (long arrow).
Rim of high signal – liquid around the gall bladder (short arrow).
Partial septum in the gall bladder – variant (arrow head).
 

RYCINA 19

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Pęcherzyk w kształcie czapki frygijskiej – wariant (krótka strzałka).
Torbiel głowy trzustki (głowa strzałki).
Modelowanie i zwężenie przewodu żółciowego wspólnego przez torbiel trzustki (długa strzałka).

FIGURE 19

SSFSE T2, frontal plane
Blister in the shape of a Phrigian cap – variant (short arrow).
Cyst of pancreatic head (arrow head).
Modelling and narrowing of the common bile duct by a pancreatic cyst (long arrow).


RYCINA 20

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego, w jego dolnej części nieregularne przewężenie – rak przewodu żółciowego wspólnego (długa strzałka). Poszerzenie wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (głowa strzałki).
Anomalia rozwojowa w postaci niskiego ujścia prawego tylnego przewodu wątrobowego – tzw. “błądzący” przewód wątrobowy prawy (krótka strzałka).

FIGURE 20

SSFSE T2, frontal plane
Extension of the common biliary duct, in its lower part a narrowing – cancer of the common biliary duct (long arrow). Extension of intrahepatic biliary ducts (arrow head).
Development anomaly in the form of low opening of right rear hepatic duct – so-called "erratic" right hepatic duct right (short arrow).

 
RYCINA 21

FSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Odcinkowe pogrubienie ściany przewodu żółciowego wspólnego – stan zapalny (strzałka).

FIGURE 21

FSE T2, axial plane
Segmental thickening of the wall of the common bile duct – inflammatory state (arrow).

 
RYCINA 22

FSMPGR T1, po dożylnym podaniu środka kontrastującego, płaszczyzna poprzeczna
Pogrubienie i wysoki sygnał ściany przewodu pęcherzykowego i wątrobowego wspólnego (strzałka) – stan zapalny.

FIGURE 22

FSMPGR T1, after intravenous administration of contrast medium, axial plane
Thickening and a high signal of the wall of the cystic gall duct and the common hepatic duct (arrow) – inflammatory state.

 
RYCINA 23

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Pogrubienie ścian przewodu żółciowego wspólnego z obniżeniem ich sygnału – zmiany włókniste zapalne (strzałka).

FIGURE 23

SSFSE T2, frontal plane
Thickening of walls of the common bile duct with a decrease in their signal – inflammatory fibroid changes (arrow).

 
RYCINA 24

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Stan po cholecystektomii. Przewlekłe zapalenie ściany kikuta przewodu pęcherzykowego – pogrubienie i obniżenie sygnału świadczące o rozplemie tkanki włóknistej (strzałka).
Strefy niskiego sygnału odpowiadające zwłóknieniom widoczne są również w tkance tłuszczowej wokół zmienionego kikuta przewodu pęcherzykowego.

FIGURE 24

SSFSE T2, axial plane
State after cholecystectomy. Chronic inflammation the stump of cystic gall duct wall – thickening and lowering of signal, proving a proliferation of the fibrous tissue (arrow).
Zones of low signal, corresponding to sites of fibrosis are also visible in the adipose tissue round the changed stump of the cystic gall duct.

 
RYCINA 25

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Odcinkowe zwężenia i poszerzenia przewodów wewnątrzwątrobowych (strzałka) i przewodów zewnątrzwątrobowych (głowa strzałki) w przebiegu pierwotnego zwłókniającego zapalenia dróg żółciowych.

FIGURE 25

SSFSE T2, frontal plane
Segmental narrowings and extensions of intrahepatic ducts (arrow) and of extrahepatic ducts (arrow head) in the course of primary fibroid inflammations of the biliary ducts.


RYCINA 26

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Odcinkowe zwężenia i poszerzenia wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych (strzałki) w przebiegu pierwotnego zwłókniającego zapalenia dróg żółciowych.

FIGURE 26

SSFSE T2, oblique plane
Segmental narrowings and extensions of introhepatic bile ducts (arrows) in the course of primary fibroid inflammations of the biliary ducts.

 
RYCINA 27

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Odcinkowe zwężenia i poszerzenia przewodu żółciowego wspólnego, z równoczesnym pogrubieniem jego ścian (strzałka) w przebiegu pierwotnego zwłókniającego zapalenia dróg żółciowych.

FIGURE 27

SSFSE T2, oblique plane
Segmental narrowings and extensions of the common bile duct, with a simultaneous thickening of its walls (arrow) in the course of primary fibroid inflammations of the biliary ducts.

 
RYCINA 28

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Pogrubienie i dyskretne podwyższenie sygnału ściany pęcherzyka żółciowego – stan zapalny (głowa strzałki).
Nietypowy sygnał żółci (strzałka).

FIGURE 28

SSFSE T2, axial plane
Thickening and a discreet increase of wall signal from the gall bladder – inflammatory state (arrow head).
Non-typical bile signal (arrow).

 
RYCINA 29

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Pogrubienie i wysoki sygnał ściany pęcherzyka żółciowego – ostry stan zapalny (strzałka).

FIGURE 29

SSFSE T2, oblique plane
Thickening and a high signal of gall bladder wall – acute inflammatory state (arrow).


RYCINA 30

FSMPGR T1, po dożylnym podaniu środka kontrastowego, płaszczyzna poprzeczna
Odcinkowe, nieregularne pogrubienie ściany pęcherzyka w okolicy dna, ze wzmocnieniem sygnału ściany po podaniu środka kontrastującego (strzałka) – stan zapalny pęcherzyka żółciowego.

FIGURE 30

FSMPGR T1, after intravenous administration of contrast medium, axial plane
Segmental, irregular thickening of the bladder wall in the vicinity of the fundus, with amplification of the wall signal after application of contrast medium (arrow) - inflammatory state of the gall bladder

 
RYCINA 31

FSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Kamica pęcherzykowa – ubytek sygnału w świetle pęcherzyka żółciowego – oraz przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego – pogrubienie i nieregularny zarys ściany pęcherzyka żółciowego (strzałka).
Kamica przewodowa – ubytek sygnału w świetle przewodu żółciowego wspólnego (głowa strzałki).

FIGURE 31

FSE T2, axial plane
Cholecystolithiasis – decrease of signal in lumen of the gall bladder – and a chronic inflammation of the gall bladder – thickening and an irregular contour of the gall bladder wall (arrow)
Choledocholithiasis – decrease of signal in lumen of the common bile duct (arrow head)


RYCINA 32

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Pojedynczy pseudouchyłek w pogrubiałej ścianie okolicy dna pęcherzyka żółciowego (strzałka) – adenomiomatoza, typ czołowy.

FIGURE 32

SSFSE T2, frontal plane
Single pseudodiverticulum in thickened wall in the area of the gall bladder fundus (arrow) – adenomyomatosis, frontal type.

 
RYCINA 33

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Adenomiomatoza pęcherzyka żółciowego – typ czołowy – kilka pseudouchyłków (okrągłe naddatki sygnału światła - strzałka) w pogrubiałej ścianie dna pęcherzyka żółciowego.

FIGURE 33

SSFSE T2, oblique plane
Adenomyomatosis of the gall bladder – frontal type – several pseudodiverticuli (round niches of the lumen signal - arrow) in thickened wall of the gall bladder fundus.

 
RYCINA 34

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Kamica żółciowa przewodowa wewnątrzwątrobowa – ubytki sygnału w świetle przewodów wątrobowych głównych (strzałki) i przewodu wątrobowego wspólnego (głowa strzałki).

FIGURE 34

SSFSE T2, axial plane
Intrahepatic choledocholithiasis – decreases of signal in lumen of the main hepatic ducts (arrows) and of the common hepatic duct (arrow head).


RYCINA 35

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Ubytek sygnału w świetle przewodu żółciowego wspólnego (strzałka) – kamica żółciowa przewodowa.

FIGURE 35

SSFSE T2, axial plane
Decrease of signal in lumen of the common bile duct (arrow) – choledocholithiasis.

 
RYCINA 36

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Stan po cholecystektomii.
Ubytek sygnału w świetle kikuta przewodu pęcherzykowego (strzałka) – resztkowa kamica żółciowa przewodowa.

FIGURE 36

SSFSE T2, frontal plane
State after cholecystectomy.
Decrease of signal in lumen of the cystic gall duct stump (arrow) – rudimentary choledocholithiasis.

 
RYCINA 37

FSE T2, płaszczyzna skośna
Liczne ubytki sygnału w świetle pęcherzyka żółciowego – różnokształtne i różnej wielkości konkrementy żółciowe.

FIGURE 37

FSE T2, oblique plane
Numerous decreases of signal in lumen of the gall bladder – bile stones, various in shape and size.

 
RYCINA 38

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Pęcherzyk żółciowy z niepełną przegrodą - wariant.
W części dystalnej pęcherzyka ubytek sygnału odpowiadający konkrementowi – we wnętrzu konkrementu widoczny płyn świadczący o zmianach degeneracyjnych (strzałka).

FIGURE 38

SSFSE T2, axial plane
Gall bladder with an incomplete septum – variant.
In the caudal part of the bladder a decrease of signal corresponding to a stone – inside the stone is visible a liquid proving degenerative changes (arrow).


RYCINA 39

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Szkoda jatrogenna po laparoskopowej cholecystektomii – całkowite przerwanie ciągłości przewodu wątrobowego wspólnego (brak sygnału światła – krótka strzałka). Powyżej widoczne są cechy poszerzenia wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (długa strzałka).
Niskie spiralne ujście przewodu pęcherzykowego (głowa strzałki) – prawdopodobna przyczyna szkody jatrogennej.

FIGURE 39

SSFSE T2, frontal plane
Iatrogenic damage after laparoscopic cholecystectomy – complete interruption of the continuity of the common hepatic duct (lack of lumen signal – short arrow). Above are visible signs of extension of intrahepatic biliary ducts (long arrow).
Low spiral-shaped opening of the cystic gall duct (arrow head) – probable reason of the iatrogenic damage.

 
RYCINA 40

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Stan po cholecystektomii.
Kamica resztkowa – ubytek sygnału - w przewodzie żółciowym wspólnym (krótka strzałka).
Pozaprzewodowy zbiornik żółci (biloma – długa strzałka) – szkoda jatrogenna po cholecystektomii – z założonym drenażem zewnętrznym (głowa strzałki).

FIGURE 40

SSFSE T2, oblique plane
State after cholecystectomy.
Residual calculosis– decrease of signal - in the common bile duct (short arrow).
Extraductal bile cistern (biloma– long arrow) – iatrogenic damage after cholecystectomy – with inducted external drainage (arrow head).


RYCINA 41

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Linijne pasmo wysokiego sygnału wykazujące łączność ze światłem przewodu wątrobowego wspólnego (strzałka) – przetoka żółciowa – szkoda jatrogenna po cholecystektomii.

FIGURE 41

SSFSE T2, axial plane
Linear high signal band showing contact with lumen of the common hepatic duct (arrow) – biliary fistula – iatrogenic damage after cholecystectomy.

 
RYCINA 42

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Zbiornik żółci (wysoki sygnał) i powietrza (bezsygnałowe) pomiędzy wątrobą i powłokami jamy brzusznej (strzałka) – jatrogenna przetoka skórno-żółciowa po przezskórnej przezwątrobowej cholangiografii.

FIGURE 42

SSFSE T2, axial plane
Bile cistern (high signal) and air reservoir (no signal) between the liver and abdominal integuments (arrow) – iatrogenic dermo-biliary fistula after percutaneous transhepatic cholangiography.
 

RYCINA 43

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Poszerzone obwodowe przewody wątrobowe i kanały przetoki żółciowo-skórnej (strzałka).

FIGURE 43

SSFSE T2, oblique plane
Extended peripheral hepatic ducts - and the channels of dermo-biliary fistula (arrow).

 
RYCINA 44

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego, w jego świetle widoczne drobne ubytki sygnału – konkrementy – oraz masy o niskim sygnale odpowiadające złogom bakterii i włóknika (strzałka).
Szkoda jatrogenna z bardzo znacznym zwężeniem przewodu żółciowego wspólnego (na tym przekroju wygląda jak przerwanie ciągłości przewodu – głowa strzałki).

FIGURE 44

SSFSE T2, frontal plane
Extension of the common biliary duct, in its lumen visible small decreases of signal – stones – and masses with a low signal corresponding to deposits of bacteria and fibrin (arrow).
Iatrogenic damage with a very considerable narrowing of the common biliary duct (in this cross-section it looks as if the continuity of the duct were interrupted – arrow head).
 

RYCINA 45

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Marskość wątroby.
Wąskie światło przewodów żółciowych zewnątrzwątrobowych, skąpy rysunek wewnątrzwątrobowych (głowa strzałki).
Pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego (krótka strzałka).
Płyn wokół wątroby (długa strzałka).

FIGURE 45

SSFSE T2, frontal plane
Hepatic cirrhosis.
Narrow lumen of the extrahepatic biliary ducts, poor contour of the intrahepatic ducts (arrow head).
Thickening of the gall bladder wall (short arrow).
Liquid around the liver (long arrow).
 

RYCINA 46

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Stan po cholecystektomii – długi kikut przewodu pęcherzykowego (długa strzałka).
Trzustka podzielona – osobne ujście przewodu żółciowego wspólnego i krótkiego przewodu Wirsunga na brodawce Vatera (krótka strzałka) i przewodu Santoriniego na brodawce mniejszej dwunastnicy (głowa strzałki).

FIGURE 46

SSFSE T2, frontal plane
State after cholecystestomy – long stump of the cystic gall duct (long arrow).
The pancreas divided – separate opening of the common biliary duct and of the short Wirsung's duct on Vater's papilla (short arrow) and of Santorini's duct on the smaller duodenal papilla (arrow head).
 

RYCINA 47

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Torbiel głowy trzustki.
Widoczne modelowanie dwunastnicy i przewodu żółciowego wspólnego na torbieli. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe bardzo nieznacznie poszerzone, co przemawia za długo trwającym procesem. Poszerzenie dystalnej części przewodu Wirsunga.

FIGURE 47

SSFSE T2, frontal plane
Cyst in the head of the pancreas.
Visible modelling of the duodenum and the common biliary duct on the cyst. Intrahepatic biliary ducts very slightly extended, which suggests a long-lasting process. Extension of the caudal part of Wirsung's duct

 

RYCINA 48

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna, ten sam przypadek, co na RYCINIE 47
Torbiel głowy trzustki (strzałka).
Poszerzenie dystalnej części przewodu Wirsunga (głowa strzałki).

FIGURE 48

SSFSE T2, axial plane, the same case as in FIGURE 48
Cyst in the head of the pancreas (arrow).
Extension of the caudal part of Wirsung's duct (arrow head).
 

RYCINA 49

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Zespół Mirriziego.
Konkrement żółciowy - ubytek sygnału - zaklinowany w szyjce pęcherzyka żółciowego (krótka strzałka) powoduje ucisk i modelowanie dolnego odcinka przewodu żółciowego wspólnego (głowa strzałki) i poszerzenie jego części proksymalnej (długa strzałka).

FIGURE 49

SSFSE T2, frontal plane
Mirrizi's syndrome.
Bile stone - decrease of signal - wedged up in the neck of the gall bladder (short arrow), results in pressure and modelling of the lower section of the common biliary duct (arrow head) and extension of its proximal part (long arrow).
 

RYCINA 50

SS FSE T2, płaszczyzna czołowa
Modelowanie i dyskretne przewężenia światła przewodu żółciowego wspólnego (strzałka) w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki.
W zakresie głowy i trzonu trzustki widoczne są pojedyncze poszerzone I-rzędowe przewody trzustkowe (głowa strzałki).

FIGURE 50

SS FSE T2, frontal plane
Modelling and discreet strangulation of lumen in the common biliary duct (arrow) in the course of chronic inflammation of the pancreas.
Within the head and the body of the pancreas are visible single, extended primary pancreatic ducts (arrow head).

 
RYCINA 51

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Pseudotorbiele w głowie trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki (strzałka) powodujące poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego.
W zakresie trzonu i ogona trzustki widoczne jest znaczne poszerzenie przewodu Wirsunga i przewodów trzustkowych I-rzędowych (głowa strzałki.
 

FIGURE 51

SSFSE T2, oblique plane
Pseudo-cysts in the head of the pancreas in the course of chronic inflammation of the pancreas (arrow), resulting in extension of the common biliary duct.
Within the of body and the tail of the pancreas is visible a considerable extension of Wirsung's duct and of primary pancreatic ducts (arrow head).
 

RYCINA 52

FSE T2, płaszczyzna poprzeczna
W miąższu wątroby widoczne są patologiczne masy o miernie podwyższonym sygnale (głowa strzałki) powodująca poszerzenie obwodowych przewodów wątrobowych (strzałka) – wewnątrzwątrobowa postać raka dróg żółciowych.

FIGURE 52

FSE T2, axial plane
In the hepatic parenchyma are visible pathological masses with moderately increased signal (arrow head), resulting in extension of peripheral hepatic ducts (arrow) – intrahepatic form of cancer of biliary ducts.

 
RYCINA 53

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Guz Klatskina – zwężenie światła przewodu wątrobowego wspólnego (strzałka) z poszerzeniem wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych.

FIGURE 53

SSFSE T2, frontal plane
Klatskin's tumour – narrowing of lumen of the common hepatic duct (arrow) with extension of intrahepatic bile ducts.

 
RYCINA 54

FSMPGR T1, po dożylnym podaniu kontrastu – faza opóźniona, płaszczyzna poprzeczna, ten sam przypadek, co na RYCINIE 53
Sygnał nacieku nowotworowego (guz Klatskina) we wnęce wątroby (strzałka) jest nadal wysoki w fazie późnej po podaniu kontrastu; brak cech proksymalnego poszerzenia naczyń wrotnych objętych naciekiem.

FIGURE 54

FSMPGR T1, after intravenous administration of contrast medium – delayed phase, axial plane, the same case as in FIGURE 53
Signal of neoplastic infiltration (Klatskin's tumour) in the hilus of the liver (arrow) is still high in the late phase after administration of contrast medium; lack of features of proximal extension of portal vessels enclosed in the infiltration.

 
RYCINA 55

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Rak przewodu żółciowego wspólnego – miernie hyperintensywne masy zacierające zarys przewodu (strzałka).
Poszerzenie wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych (głowa strzałki).

FIGURE 55

SSFSE T2, oblique plane
Cancer of the common bile duct – moderately hyperintensive masses obscuring the contour of the duct (arrow).
Extension of intrahepatic bile ducts (arrow head).


RYCINA 56

FSMPGR T1, po dożylnym podaniu środka kontrastującego, płaszczyzna czołowa, ten sam przypadek co na RYCINIE 55
Widoczne wzmożenie sygnału nacieku nowotworowego po podaniu kontrastu (strzałka).
Powyżej nacieku widoczne są poszerzone drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe i wewnątrzwątrobowe.

FIGURE 56

FSMPGR T1, after intravenous administration of contrast medium, frontal plane, the same case as in FIGURE 55
Visible increase of signal of neoplastic infiltration after administration of contrast medium (arrow).
Above the infiltration are visible extended extrahepatic and intrahepatic biliary ducts.
 

RYCINA 57

FSE T2, płaszczyzna skośna
Rak pęcherzyka żółciowego.
Nieregularne pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego (głowa strzałki) o miernie wysokim sygnale.
Naciek przechodzi na miąższ wątroby (strzałka).

FIGURE 57

FSE T2, oblique plane
Cancer of the gall bladder.
Irregular thickening of the gall bladder wall (arrow head) with moderately high signal.
The infiltration is transferred onto the hepatic parenchyma (arrow).

 
RYCINA 58

FSE T2, płaszczyzna skośna
Rak pęcherzyka żółciowego powodujący pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego (głowa strzałki), wypełniający światło pęcherzyka (krótka strzałka) i naciekający wewnątrzwątrobowe przewody żółciowe (długa strzałka).

FIGURE 58

FSE T2, oblique plane
Cancer of the gall bladder causing thickening of gall bladder wall (arrow head), filling lumen of the bladder blister (short arrow) and infiltering the intrahepatic bile ducts (long arrow).

 
RYCINA 59

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Rak pęcherzyka żółciowego (miernie hyperintensywne masy wypełniające światło pęcherzyka żółciowego – głowa strzałki) naciekający przewód żółciowy wspólny (długa strzałka).
Poszerzenie wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych (krótka strzałka).

FIGURE 59

SSFSE T2, frontal plane
Cancer of the gall bladder (moderately hyperintensive masses filling lumen of the gall bladder –(arrow head) infiltering the common bile duct (long arrow).
Extension of intrahepatic bile ducts (short arrow).


RYCINA 60

FSMPGR T1, po dożylnym podaniu środka kontrastującego, płaszczyzna czołowa
Poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego (długa strzałka) i przewodu Wirsunga w przebiegu raka głowy trzustki (krótka strzałka) – “objaw podwójnego przewodu”.
Podwyższenie sygnału wnętrza pęcherzyka żółciowego – spowodowane przez zagęszczenie żółci (głowa strzałki).

FIGURE 60

FSMPGR T1, after intravenous administration of contrast medium, frontal plane
Extension of the common bile duct (long arrow) and Wirsung's duct in the course of cancer of the pancreatic head (short arrow) – "double duct sign".
Increase in signal from the interior of the gall bladder – caused by a condensation of bile (arrow head).

 
RYCINA 61

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego i przewodu Wirsunga (krótkie strzałki) – objaw podwójnego przewodu.
Rak głowy trzustki – nagłe zamknięcie światła przewodów (głowa strzałki).
Ponadto anomalia rozwojowa w postaci “błądzącego przewodu wątrobowego prawego”, który uchodzi nisko do przewodu wątrobowego wspólnego (długa strzałka).

FIGURE 61

SSFSE T2, frontal plane
Extension of the common bile duct and of Wirsung's duct (short arrows) – double duct sign.
Cancer of the pancreatic head – sudden closure of ducts lumen (arrow head).
Moreover, a development anomaly in the form of "erratic right hepatic duct", which enters low into the common hepatic duct (long arrow).

 
RYCINA 62

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Rak głowy trzustki – hyperintensywna strefa o nieostrych obrysach (strzałka).

FIGURE 62

SSFSE T2, axial plane
Cancer of the head of the pancreas – hyperintensive zone with blurred contour (arrow).

 
RYCINA 63

FSMPGR T1, po dożylnym podaniu środka kontrastującego, ten sam przypadek co na RYCINIE 62
Typowy niski sygnał raka trzustki w stosunku do prawidłowego miąższu trzustki – w sekwencjach uzupełniających z podaniem paramagnetycznego środka kontrastującego.

FIGURE 63

FSMPGR T1, after intravenous administration of contrast medium, the same case as in FIGURE 62
Typical low signal of cancer of the pancreas in relation to the correct pancreatic parenchyma – in supplementary sequences with administration of paramagnetic contrast medium.


RYCINA 64

SSFSE T2, płaszczyzna poprzeczna
Hyperintensywne ogniska przerzutowe w miąższu wątroby (rak nerki) powodują modelowanie wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych.

FIGURE 64

SSFSE T2, axial plane
Hyperintensive metastatic focuses in the hepatic parenchyma (cancer of the kidney) result in modelling of intrahepatic biliary ducts.

 
RYCINA 65

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Zespolenie wątrobowo-dwunastnicze z powodu nowotworu dróg żółciowych.
Wznowa w zespoleniu (głowa strzałki) – miernie hyperintensywne nieregularne masy w świetle jelita.
Poszerzenie wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych (strzałka).

FIGURE 65

SSFSE T2, frontal plane
Hepaticoduodenostomy caused by a neoplasm of the biliary ducts.
Recurrence in the anastomosis (arrow head) – moderately hyperintensive irregular masses in the lumen of the intestine.
Extension of intrahepatic bile ducts (arrow).


RYCINA 66

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Zespolenie wątrobowo-dwunastnicze z powodu szkody jatrogennej.
Przewężenia w miejscu zespolenia (strzałka) – zmiany włókniste.

FIGURE 66

SSFSE T2, oblique plane
Hepaticoduodenostomy caused by iatrogenic damage.
Strangulations in the place of the anastomosis (arrow) – fibrous changes.

 
RYCINA 67

SSFSE T2, płaszczyzna skośna
Zespolenie wątrobowo-dwunastnicze z powodu szkody jatrogennej.
Zmiany zapalne z rozplemem tkanki włóknistej i pogrubieniem ściany przewodu w miejscu zespolenia (strzałka), z poszerzeniem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.

FIGURE 67

SSFSE T2, oblique plane
Hepaticoduodenostomy caused by iatrogenic damage.
Inflammatory changes with proliferation of the fibrous tissue and with thickening of the duct wall in the place of the anastomosis (arrow), with an extension of intrahepatic biliary ducts.

 
RYCINA 68

SSFSE T2, płaszczyzna czołowa
Zespolenie przewodowo-dwunastnicze z powodu szkody jatrogennej po cholecystektomii.
Nieregularne pogrubienie ścian przewodu wątrobowego powyżej (strzałka) i w miejscu zespolenia (głowa strzałki) – zmiany zapalne.

FIGURE 68

SSFSE T2, frontal plane
Hepaticoduodenostomy caused by iatrogenic damage after cholecystectomy.
Irregular thickening of hepatic duct wall above (arrow) and in the place of the anastomosis (arrow head) – inflammatory changes.

  
powrót

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||