Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

22  Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii

31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-60
Dyżurka Lekarska:
tel. (0-12) 424-86-62 lub 50
neurologia@cm-uj.krakow.pl
www.neuro.cm-uj.krakow.pl

Ordynator Oddziału Klinicznego:
Prof. dr hab. med. Marek Moskała

Sprostowanie przesłane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie do Gazety
Krakowskiej w sprawie artykułu zamieszczonego w dniu 6 kwietnia 2010 roku pt.:
"Transplantologia: farsa w Krakowie"

Kraków, 6.04.2010r.

Redaktor Naczelny
Tomasz Lachowicz
Polska The Times
Gazeta Krakowska

Na podstawie art.31 pkt 1 Ustawy z 26.01.1984r. Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984r. Nr 5, poz. 24z póź. zm.)
Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego żąda zamieszczenia sprostowania informacji opublikowanej
w dniu 6. kwietnia br. w artykule Pani redaktor Anny Górskiej pt. "Transplantologia: farsa w Krakowie" i opublikowania niżej zamieszczonego stanowiska Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w tej sprawie.

Pacjent, którego historia stała się kanwą artykułu, trafił w stanie krytycznym z raną postrzałową głowy do OKK Neurochirurgii i Neurotraumatologii w dniu 5.04.o godz. 0.42.

Nie prawdą jest, że pacjent zmarł. Co więcej pacjent nie mógł być traktowany jako potencjalny dawca narządów. Po przeprowadzeniu w chwili przyjęcia na Oddział badań diagnostycznych, wskazujących na znaczne uszkodzenie mózgu, nie dających jednak podstaw do orzeczenia o śmierci mózgu, pacjent trafił na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Wykonane w kolejnej dobie, w dniu 6.04 badanie AngioTK (ze względu obrażenia tworzo–czaszki i brak możliwości badania przedmiotowego w celu wysunięcia podejrzenia śmierci pnia mózgu) wykazało występowanie przepływu tętniczego w krążeniu mózgowym chorego, a wynik ten jest wskazaniem od odstąpienia od orzekania o śmierci mózgu. Lekarze podjęli się ogromnego wysiłku ratowania chorego, nie mogli bowiem, nie tylko zgodnie ze swym sumieniem, ale także zgodnie z wymogami polskiego prawa podjąć decyzji o odłączeniu pacjenta od aparatury podtrzymującej życie.

Z uwagi na fakt, że uszkodzenia mózgu, jakich doznał pacjent są wynikiem postrzału, którego okoliczności nie są do końca jasne, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powiadomiła organa ścigania.

Opisana w artykule "Transplantologia: farsa w Krakowie” historia, każe słowem „farsa” określić podejście do faktów przez dziennikarza, nie zaś zgodne z procedurami postępowanie lekarzy Oddziału Klinicznego Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Z przykrością muszę stwierdzić, że tak nieprawdopodobnie nierzetelne przekazywanie informacji to wyrządzanie wielkiej szkody idei transplantacji i w żaden sposób nie służy zmianie społecznego nastawienia do tej jakże delikatnej materii przekazywania narządów od osób zmarłych do przeszczepu.

Anna Niedźwiedzka
Rzecznik Prasowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

mapka

Wydarzenia

Struktura

Klinika Neurochirurgii powstała w 1946 roku jako drugi ośrodek neurochirurgiczny w Polsce po Warszawie a zatem jest jednym z najstarszych tego typu ośrodków w Polsce.
Został założony przez współtwórcę neurochirurgii polskiej profesora Adama Kunickiego i od razu dzięki osobowości i wiedzy Pana Profesora wyrósł na ośrodek, w którym byli leczeniu chorzy również z poza granic Polski. Po podziale w 1971 roku na dwie odrębne jednostki Klinikę Neurochirurgii i Klinikę Neurotraumoatologii kolejnymi Ordynatorami byli:
- Klinika Neurochirurgii: prof. Jan Bromowicz (1971-1983), prof. Benedykt Danilewicz (1984-2001) oraz dr hab. Ryszard Czepko (2001-2007);
- Klinika Neurotraumatologii: dr hab. Jan Głowacki, Prof. dr hab. Igor Gościński oraz dr hab. Marek Moskała.

Klinika Neurochirurgii w Krakowie

Fot. 1. Klinika Neurochirurgii w Krakowie. W 1946 roku Klinika mieściła się w “Domku profesora Piltza” w pomieszczeniach zaadaptowanych na ten cel.

1 czerwca 2007 roku nastąpiło ponowne połączenie dwóch jednostek i utworzono jeden Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Ordynatorem Oddziału został dr hab. Marek Moskała.
Obecna struktura Oddziału przedstawia się następująco:
- Oddział Kliniczny
- Poradnia Przykliniczna
- Pracownia Badań Krążenia Mózgowego i Śródczaszkowych Stosunków Objętościowo-Ciśnieniowych
- Blok Operacyjny z 3 salami operacyjnymi
- Oddział Intensywnej Terapii
- Zakład Neuropatologii.

Fot. 2 Budynek Kliniki Neurochirurgii obecnie - przy ul. Botanicznej 3

 
Dzialalmosc lecznicza

Łączna liczba łóżek to 59 w tym 13 łóżek tzw. OIOM-owych.
Z roku na rok wzrasta liczba udzielanych porad specjalistycznych z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii i w roku 2008 było ich ponad 11 tys.
Rocznie Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii wykonuje ok. 2400 specjalistycznych operacji z zakresu urazowego, onkologicznego i schorzeń naczyniowych mózgu oraz zespołów bólowych.

Trzy bloki operacyjne wyposażone są w nowoczesne urządzenia do specjalistycznych zabiegów mikrochirurgicznych, stereotaktycznych (neuronawigacji) i operacji kręgosłupa.

Niewielka liczba powikłań, jak i nabyte doświadczenie stawiają ten ośrodek na wiodącym miejscu w Polsce. Z zakresu chirurgii naczyniowej krakowska Klinika wyspecjalizowała się we wczesnych operacjach tętniaków i naczyniaków mózgu, była także pionierem w leczeniu przeciwskurczowym oraz ewakuacji krwiaków śródkomorowych za pomocą tkankowego aktywatora plazminogenu.

Z zakresu onkologii Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii był inicjatorem połączenia wielu specjalności w leczeniu guzów obejmujących podstawę czaszki, twarzoczaszki, co pozwoliło na większą radykalność onkologiczną, jak i estetykę pooperacyjną.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie neurotraumatologii pozwoliło na wypracowanie powszechnie już przyjętego schematu jedno znieczulenie, jedno zaopatrzenie u chorych z rozległymi obrażeniami mózgu, kości sklepienia i twarzoczaszki jak i podstawy czaszki. Takie zaopatrywanie wymaga udziału zespołu operacyjnego wielospecjalistycznego w czasie jednej operacji.

Wykorzystując system neuronawigacji operujemy tu także głębokie guzy mózgu, oraz jak w przypadku guzów przerzutowych z kilku umiejscowień podczas jednego zabiegu operacyjnego. Rozszerzamy wskazania do operacji guzów przysadki metodą przezklinową jak i z zastosowaniem endoskopu. Standardowe używanie endoskopu do wybranych operacji patologii śródczaszkowych zwiększa doświadczenie zespołu a tym samym minimalizuje ryzyko powikłań. Rozszerzono też wskazania do leczenia chorych ze stwierdzonymi guzami śródkomorowymi, jak i głębokich krwiaków śródmózgowych także z użyciem endoskopu. Ta technika zminimalizowała w znacznym stopniu powikłania pooperacyjne.

Od 2 lat wykonujemy operacje implantacji stymulatorów głębokich mózgu w chorobie Parkinsona. Metoda ta jest już powszechnie uznaną metodą leczenia u takich chorych, u których leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, a prowadzący neurolog wspólnie z neurochirurgiem ocenili możliwość takiego zabiegu. Z tego powodu został utworzony zespół neurologiczno-neurochirurgiczno-psychologiczny, który dzięki swojemu doświadczeniu gwarantuje skuteczność tej metody.

Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii pełniąc 24-godzinny dyżur, w pełni zabezpiecza region Małopolski, ale przyjmuje także chorych z terenu całej Polski oraz z innych krajów.

Ze względu na brak rejonizacji możliwe staje się obecnie konsultowanie w naszym Ośrodku wszystkich chorych, wymagających odpowiedniego leczenia pod opieką wyspecjalizowanej kadry i przy pomocy nowoczesnego sprzętu.

Oddziałem Intensywnej Terapii funkcjonującym w ramach Oddziału Klinicznego Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii opiekują się specjaliści z dziedziny anestezjologii, dzięki którym możliwe jest prowadzenie najcięższych Pacjentów w oparciu o najnowszy sprzęt monitorujący nadciśnienie śródczaszkowe, metabolizm mózgu, a także skuteczną tlenoterapię. Uzyskaliśmy nowoczesny sprzęt do prowadzenia chorych w hipotermii, co ma istotne znaczenie w normalizacji zmian metabolicznych mózgu.
Dzięki doświadczeniu zespołu anestezjologiczno - neurochirurgicznego i nowoczesnemu sprzętowi w znacznym stopniu zmniejszono śmiertelność wśród najcięższych chorych, a także zminimalizowano stopień kalectwa.

Oddział Kliniczny ściśle współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dzięki czemu jest możliwe 24-godzinne zabezpieczenie diagnostyczne z użyciem tomografii komputerowej (TK) oraz stały dostęp do rezonansu magnetycznego (MR) oraz angiografii cyfrowej. Rozszerzono także diagnostykę kwalifikującą do zabiegów neurochirurgicznych w oparciu o rezonans funkcjonalny, spektrorezonans oraz możliwość tzw. traktografii.
 

Prowadzone leczenie z zakresu
NEUROTRAUMOTOLOGII i NEUROCHIRURGII
 

Urazy czaszkowo - mózgowe

Fot.3 Sala operacyjna Kliniki Neurochirurgii – operacja mikrochirurgiczna
 

  
Personel Oddziału Klinicznego Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Oddział Kliniczny prowadzi działalność dydaktyczną w ramach nauczania Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działalność naukową w ramach prac statutowych, własnych oraz grantów międzynarodowych.

Personel Oddziału Klinicznego stanowią lekarze specjaliści w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii oraz wyspecjalizowany zespół pielęgniarski.

Zespół neurochirurgiczny
Dr hab. med. Marek Moskała - Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego i Traumatologicznego, Kierownik Kliniki
Dr med. Tadeusz Krzyszkowski - z-ca ordynatora
Dr med. Marek Pyrich - z-ca ordynatora
Dr hab. med. Edmund Szwagrzyk
Dr med. Marek Betlej
Dr med. Sławomir Dyszkiewicz
Dr med. Mariusz Krupa
Dr med. Rafał Morga
Dr med. Krzysztof Stachura
Lek med. Przemysław Gałka
Lek med. Borys Kwinta
Lek med. Witold Libionka
Lek med. Marcin Luberda
Lek med. Paweł Łopatka
Lek med. Włodzimierz Mnich
Lek med. Wojciech Pietraszko
Lek med. Jarosław Polak
Lek med. Maciek Sztuka
Lek med. Wojciech Kordas - internista
Mgr Anna Gibek - psycholog kliniczny

Zespół anestezjologiczny
Dr med. Jerzy Tyrak - Kierownik Zespołu
Dr med. Teresa Weber
Lek med. Jadwiga Wojtas
Lek med. Maciej Chruściel
Lek med. Jarzy Król
Lek med. Jacek Nowaczek

Przełożona pielęgniarek:
mgr Marta Przybycień

Oddziałowa Oddziału Klinicznego:
piel. dypl. Alina Kotara

Oddziałowa OIOM-u:
piel. dypl. Dorota Włodarczyk

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||