Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00Doc. dr hab. med. Andrzej Szczudlik

21  Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii
 

31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-00
neurologia@cm-uj.krakow.pl
www.neuro.cm-uj.krakow.pl

Ordynator Oddziału Klinicznego: 
Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik 

mapka

Wydarzenia

Struktura

Dzialalnosc lecznicza
 
Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii jest częścią Instytutu Neurologii, w ramach którego współpracują ze sobą wszystkie specjalności medyczne zajmujące się chorobami układu nerwowego, tzn. neurologia, neurochirurgia, neurotraumatologia, neurorehabilitacja, neuropatologia, neuroradiologia i neurofizjologia kliniczna. Stwarza to warunki do szybkiej diagnostyki chorób układu nerwowego, z wykorzystaniem m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii mózgu, mielo- i radikulografii, elektromiografii a także badań histopatologicznych, w tym również mikroskopii elektronowej, wycinków pobranych z nerwów, mięśni a nawet mózgu. Pozwala także na kompleksowe leczenie wszystkich chorób układu nerwowego, zarówno zachowawczo jak i chirurgicznie, począwszy od ostrych stanów zagrożenia życia aż do wczesnej rehabilitacji pourazowej i poudarowej.

Terapia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lekami immunomodulującymi

Leczenie w Oddziale Udarowym Kliniki jest prowadzone według najlepszego standardu (szybka diagnostyka, w tym tomografia komputerowa, opieka internistyczna, rehabilitacja przyłóżkowa i wczesne uruchamianie, profilaktyka i leczenie powikłań), co rokuje małą śmiertelność i krótki czas pobytu chorych w szpitalu.

Szczególnym zainteresowaniem Kliniki cieszą się także choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, takie jak zespoły otępienne, choroba Parkinsona, dystonie ogniskowe, stwardnienie boczne zanikowe. Chorzy, którzy nie wymagają opieki pielęgniarskiej a mają wskazania do szybkiej diagnostyki lub szczególnych form postępowania terapeutycznego lub rehabilitacyjnego mogą być leczeni w ramach Oddziału Dziennego. W przyklinicznej Poradni Konsultacyjnej oraz licznych Poradniach Specjalistycznych przyjmują specjaliści o dużym doświadczeniu i najwyższym poziomie wiedzy medycznej.

Dzialalnosc naukowo-dydaktyczna

Naukowe zainteresowania zespołu Kliniki obejmują różne aspekty neurologii klinicznej. W szczególności są to patomechanizm zmian po niedokrwieniu mózgu, postępowanie i rokowanie w ostrym okresie udaru mózgu, udział neurotoksynw patomechanizmie zmian w chorobie Parkinsona, zaburzenia autonomiczne w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego, przebieg kliniczny i rokowanie w stwardnieniu bocznym zanikowym, zespoły otępienne - obraz kliniczny i uwarunkowania genetyczne. Klinika ma największą w Polsce komputerową bazę danych dotyczącą chorych z udarem mózgu. W ostatnim czasie podjęto szeroki zakres badań dotyczących genetycznego uwarunkowania naczyniowych i zwyrodnieniowych chorób układu nerwowego.

Klinika stanowi bazę dydaktyczną dla studentów medycyny, stomatologii i pielęgniarek Wydziałów CM UJ, a także prowadzi zajęcia z neurologii dla licznej grupy studentów zagranicznych. Jest również miejscem szkolenia specjalizacyjnego dla 20 lekarzy. Każdego roku organizowanych jest wiele szkoleń dla lekarzy medycyny i neurologów, zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i regionalnym.

6 000 porad udzielanych w ciągu roku
1 200 hospitalizowanych rocznie
9 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Izba Przyjęć: 424-86-98, 424-86-97

Oddziały:
Kliniczny: 424-86-04
Udarowy: 424-86-11
Neurorehabilitacji: 424-86-08, 424-86-06
Dzienny: 424-86-18
Poradnia Przykliniczna: 424-86-19
Poradnie Specjalistyczne: 424-86-18

Pracownie:
EEG: 424-86-14
EMG: 424-86-13

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||